Zmiany dla właścicieli psów.

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku II SA/Gd 422/20 z dnia 10.11.2020 zmieniła się sytuacja osób utrzymujących zwierzęta domowe, a konkretnie psy. Oczekujemy na korektę przepisów gminnych.

Dla przykładu, za nieważne uznany został obowiązek umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.

Dodatkowo, zdaniem Sądu, regulacja § 19 ust. 3 regulaminu wprowadzająca generalny nakaz wyprowadzania psów tylko na smyczy, a psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców dodatkowo w kagańcu, a także uzależnienia zwalniania ze smyczy psów ras agresywnych bądź ich mieszańców od założenia kagańca, bez uwzględnienia jego cech osobniczych i uwarunkowań indywidualnych takich jak wiek lub choroba, może w prowadzić do działań sprzecznych z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, w tym działań określanych jako niehumanitarne. Zdaniem sądu właściwy byłby katalog wyjątków uzasadniających zgodę na odstąpienie od zasady wyprowadzania psów na smyczy lub w kagańcu.

Za nieznajdujący podstawy prawnej zakaz sąd uznał przepis wykluczający wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw przez cały rok i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września  oraz zakaz ich kąpania w fontannach miejskich. Zdaniem sądu gmina powinna określić obowiązki właścicieli psów w sposób gwarantujący innym osobom ochronę przed uciążliwościami.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz