Ugruntowanie cnót niewieścich – tymi słowami zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że słowa te utrwalają stereotypy płci i naruszają prawo do równego traktowania płci.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi na wypowiedź dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, doradcy ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Po analizie skarg i wypowiedzi rzecznik stanowczo sprzeciwił się każdej formie dyskryminacji ze względu na płeć, bądź wszelkim przejawom nawuszania reguły prawnej równego traktowania płci. Zdaniem RPO niedopuszczalne są komentarze bazujące na stereotypowym określaniu roli, którą ma pełnić kobieta i mężczyzna w życiu.

Art. 33 Konstytucji głosi:

„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Niezależnie od naszych reguł konstytucyjnych, powstrzymywanie się od dyskryminacji kobiet i mężczyzn ze względu na płeć jest fundamentalną podstawą powszechnego systemu praw człowieka przyjętego w Unii Europejskiej i Rady Europy.

Dodaj komentarz