Spôliwanié ògrodowëch smieców je mòżlëwé blós w niejednëch przëtrôfkach

Jidze zymk, tej skòpicą lëdzy bierze sã za pòrządczi w ògródkach. Zbiérają lëstë, pòłamióné wietwie, zelëska, a tej rozpôliwają ògniszcza i chùtkò nikwią zbitk ògrodowëch smieców.

Je równak jiwer, kò ùstôw ò òdpadach przewidëje blós jeden wëjimk w nym òbrëmienim, a nen wëjątk je stosowóny le tej-sej a tam-sam, kò wiékszi dzél gminów mô wprowadzoné téż òbrzészk selektiwnégò zbiéru bioòdpadów z ògródków.

Art. 31 ùst. 7 Dopùszcziwô sã spôliwanié zgromadzonëch pòòstałotów roscënów òkróm instalacjów i ùrządzeniów, wierã, że są òne òbjimniãté òbrzészkã selektiwnégò zbiéraniô.

Chòc zdôwô sã to skòmplikòwóné, to je równak prosté. Spôlanié òdpadów z roslënów je mòżlëwé le w gminach, chtërné nie przewidëją òbrzészkù selektiwnégò zbiéraniô ògrodowëch òdpadów abò téż jich kòmpòstowaniégò. Nim pòdpôlisz grëpa wietwów, sprôwdzë jaczé są regle selektiwnégò zbiéru òdpadów w gminie, w jaczi mieszkôsz.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz