Chòcôż prawò nie zòbòwiązëje do stosowaniégò normów, sprôwdzë jaczi miôłbë bëc jidealny tornyster.

Chòcle stosowanié normów nie je òbrzészkòwé, wôrt czasã dac bôczënk na normë, bë wiedzec jaczi miôłbë bëc jidealny produkt wprowadzony do hańdlowégò òbrotu. Je to òsoblëwie wôżné, czej jidze ò tak co, jak szkòłowé tornystrë.

Zanikwienié kòl wëbiéru tornystra to nié blós skrziwnienié krãgòsłupa ôs zmòkłé heftë, czej òd placu zatrzimaniégò aùtobùsu dowòżącégò dzecë do gminowi szkòłë pòd dodóm je jesz sztëk drodżi w dzeszczu ôs sniégù. To téż ewentualné zôgrożbë bezpiekù dzecë na szasëji, chtërny ùbrzégã pòd dodóm mdze turzëło z wiesczi szkòłë dzeckò. Gwësno, producent, jaczi nie stosëje sã do normë DIN 58124 nie mùszi stosowac òdblaskòwëch elementów, le nót ùtcëwie pòwiedzec, co rubzag zgódny z normą miôłbë zagwësniwac widocznosc dzecka na szasëji, czegò wëmagają przepisë òd òsobów turzącëch drogą bez deptownika pòza zabùdowóną òbéńdą.

Wlézë na stronã Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zapòznôj sã z drobnotnyma badérowaniama tornystrów wëstãpùjącëch w bédënkach nôpòpùlarniészëch krómów. Sprôwdzë – https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17753

#BeataNowakowska

#Adwokat Gdańsk

Dodaj komentarz