Polityka prywatności

Jako #adwokat, a więc osoba wykonująca zawód szczególnego zaufania publicznego, chcąc zachować nie tylko przepisy prawa, ale przede wszystkim zasady etyczne obowiązujące w adwokaturze, podejmuję szereg działań mających na celu spełnienie, a nawet przekroczenie zobowiązań nałożonych na mnie w zakresie ochrony danych osobowych. Działania te są podejmowane w najlepiej pojętym interesie moich klientów.

Polityka prywatności zamieszczona poniżej ma za zadanie wspieranie klientów w zrozumieniu tego, w jakim celu i jakie dane zbieram. Proszę o zapoznanie się z dokumentem. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o zadawanie pytań 

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.adwokatnowakowska.pl jest Kancelaria Adwokacka Gdańsk, Adwokat Beata Nowakowska.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Serwis internetowy www.adwokatnowakowska.pl prowadzony jest celem przekazywanie zainteresowanym informacji o mojej działalności #adwokata. Swoje cele serwis realizuje w następujący sposób:

  • Zbierając informacje, które osoby zainteresowały świadomie i dobrowolnie podały w formularzu znajdującym się na stronie www.adwokatnowakowska.pl/kontakt.
  • Zapisując w urządzeniach końcowych pliki cookies.
  • Gromadząc logi.

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

Formularze zapytania pomyślane zostały tak, by z chwilą decyzji o wysłaniu zapytania, osoba zainteresowana poradą prawną musiała potwierdzić zgodę na administrowanie jej danymi i to, że jest to działanie świadome i dobrowolne.

W przypadku, gdy korespondencja nie została zainicjowana w formularzu kontaktowym zawierającym warunkową zgodę na administrowanie danymi, zakłada się, że użytkownik miał możliwość zapoznać się z Polityką Prywatności w chwili zapoznawania się z ofertą opublikowaną w serwisie internetowym.

Administratorem danych pozyskanych w opisany powyżej sposób będzie każdorazowo adwokat Beata Nowakowska. 

Mechanizmy serwisu internetowego mogą dokonać na serwerze zapisu informacji o parametrach charakterystycznych dla połączenia (adres IP nadawcy i wskazanie czasu przesyłania pliku danych), jeżeli wynika to wprost z praktyki operatora internetowego.

Dane, które osoba inicjująca kontakt podała w formularzu, co do zasady, nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Rozważenie udostępnienia możliwe jest wyłączne w przypadku, gdy wystąpi szczególna potrzeba, a użytkownik serwisu, którego dane dotyczą wyrazi jednoznaczną zgodę.

Dane, które zostały zapisane w formularzu kontaktowym, nigdy nie będą przedmiotem jakiejkolwiek formy akwizycji, albowiem jest to sprzeczne z zasadami etyki adwokackiej.

Wiadomości zawierające dane osobowe, które okażą się zapytaniem o konkretną ofertę porady prawnej uzyskają odpowiedź, ale, gdy po przedstawieniu oferty nie zostanie podpisana umowa, albo nie zostanie zrealizowane spotkanie mające na celu udzielenia porady prawnej, to dane osobowe i wiadomości zostaną usunięte w ciągu tygodnia w ramach rutynowego czyszczenia konta poczty elektronicznej.

Wszelkie dane osobowe, które pozyskam za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w bezpośrednich kontaktach z klientem są chronione na podstawie przepisów szczególnych Adwokatury.  Przepisy te nakładają na każdego adwokata obowiązek zachowania najwyższej staranności w działaniach mających zapewnić poufność relacji między klientem a adwokatem. Wiadomości powierzane adwokatowi są zgodnie z zasadami etycznymi Adwokatury chronione podobnie jak te powierzone kapłanowi podczas spowiedzi. W tym sensie ochrona jest znacznie bardziej restrykcyjna niż ochrona wynikająca z przepisów RODO.

Ograniczony i zminimalizowany zakres danych wskazany w formularzu kontaktowym przetwarzany jest wyłącznie w celu określonym funkcjonalnością formularza. W związku z powyższym, dane nie będą wykorzystywane w innym zakresie.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub innych, które mogą się pojawić na stronie nie zostaną  przekazane innym podmiotom bez jednozncznej zgody osoby zainteresowanej. 

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

Ze względu na uwarunkowania sieciowe, analogicznie do większości serwisów internetowych, mój serwis internetowy korzysta z plików „cookies”, które są pakietami danych informatycznych, które zapisuje się zwykle w postaci plików tekstowych. Pliki te zapisywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z  serwisu internetowego i służą do usprawnienia korzystania z poszczególnych stron internetowych serwisu. Pliki te z reguły zawierają nazwę strony odwiedzanej strony internetowej, czas przechowywania pliku na urządzeniu końcowym oraz numer identyfikacyjny pliku.

Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a także uzyskującym dostęp do zbioru plików jest operator Serwisu.

Ze względu na ich charakter, pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

  • generowania statystyk korzystania ze strony internetowej serwisu, co może być wykorzystywane do ulepszania ich struktury i treści;
  • utrzymanie ciągłości sesji Użytkownika Serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie po zmianie strony.  

Przeglądarka internetowa standardowo domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika, ale daje  Użytkownikowi Serwisu możliwość dokonania zmian ustawień przeglądarki w dowolnej chwili, a nawet zablokowania pełnego zakresu plików „cookies”.

Każdy Użytkownik ma prawo zwrócić się do operatora serwisu z prośbą o określenie zakresu działania plików „cookies” i ich przeglądania.  

4. LOGI SERWERA.

Informacje o aktywności użytkowników serwisu podlegają logowaniu w tzw. warstwie serwerowej, gdzie narzędzia informatyczne serwera analizują te dane wyłącznie w celu zapewnienia najsprawniejszej obsługi usług hostingowych i bieżącego administrowania serwisem.

Zasoby, które identyfikuje serwer, określane są przez tzw. adresy URL. Zapisowi mogą podlegać również:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwa stacji klienta, która jest identyfikowana przez protokół HTTP,

– informacja o błędach, które zaistniały w trakcie realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony, z której użytkownik przeszedł na stronę docelową prze odnośnik,

– informacja o przeglądarce internetowej użytej przez użytkownika,

– informacja o adresie IP użytkownika.

Powyższe dane nie są bezpośrednio kojarzone z konkretnymi osobami aktywnie korzystającymi w danej chwili z serwisu. Są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego administrowania serwerem.

Niezależnie od powyższych reguł działania serwisów internetowych, moja kancelaria nie zatrudnia personelu informatycznego, który byłby w stanie dokonać analiz materiałów gromadzonych na serwerze, więc nie korzysta z danych statystycznych w nich zawartych. Moja kancelaria nie zleciła aktywacji funkcji analitycznych.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

Co do zasady, dane użytkownika serwisu nie są  udostępniane instytucjom lub osobom trzecim.

Udostępnienie tych danych jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu dopuszczalne jest wyłącznie w granicach dozwolonych prawem, a w przypadku osoby fizycznej wyłącznie za zgodą użytkownika, którego dotyczy prośba o udostępnienie danych.

Pomijając powyższe, operator serwisu może zostać zobowiązany przez upoważnione organy wyłącznie w zakresie zgodnym z prawem do udzielania informacji zebranych przez Serwis, ale tylko w zakresie wynikającym wprost z żądania. Jednocześnie informuję, że każda sprawa związana ze zwolnieniem z tajemnicy adwokackiej rozpatrywana jest wieloaspektowo i bardzo  głęboko.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAZIĆ I COFNĄĆ ZGODĘ?

Podstawową i najprostszą możliwością zablokowania otrzymywania plików „cookies” jest włączenie odpowiednich ustawień w przeglądarce.

Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na powszechne stosowanie w mechanizmach internetowych plików „cookies”, należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w pracy przeglądarki, a w niektórych przypadkach nawet z brakiem możliwości przeglądania strony www.adwokatnowakowska.pl .

Ze względu na to, że nie zostały ustanowione żadne ponadstandardowe mechanizmy analityczne, mam nadzieję, że ustawienie przeglądarki w sposób pozwalający na swobodne przeglądanie mojej strony nie sprawi problemu.  

7. Uzyskiwanie dostępu zainteresowanego do danych osobowych i ich aktualizowanie

Moja działalność kieruje się wielu zasadami, choć jedną z najważniejszych jest zasada działania wspierającego klienta.

W związku z tym gwarantuję, że Użytkownik mojego serwisu internetowego, który wcześniej podał swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także każda inna osoba kontaktująca się ze mną inną drogą miała nieograniczony dostęp do pakietu swoich danych osobowych zarejestrowanych w dokumentacji sprawy. W razie, gdy Użytkowni uzna, że są one niepełne lub niepoprawne, zapewniam ich aktualizację bez zbędnej zwłoki, a w szczególnych przypadkach również ich usunięcie, chyba, że zgodnie z prawem będę musiała te dane zachować w uzasadnionych celach związanych z przepisami prawa, bądź procedurami związanymi z prowadzeniem usług.

Jednocześnie oświadczam, że nieustannie podejmuję wysiłek celem zapewnienia mojemu serwisowe internetowemu i realizowanym usługą ochronę przed zniszczeniem lub zagubieniem danych. Moje bazy danych nie są zlokalizowane na jakichkolwiek zewnętrznych serwerach lub w „chmurze”.  

                                                                                                                      Beata Nowakowska

                                                                                                                              #Adwokat