Podział majątku

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa, która obejmuje całość majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa przez każdego z małżonków z osobna oraz wspólnie. Oczywiście, każdemu należy życzyć szczęścia i powodzenia w małżeństwie, ale zdarzają się i sytuacje, w których małżonkowie nie chcą dalej żyć ze sobą. Stosunki majątkowe w małżeństwie są w takich sytuacjach tematem bardzo drażliwym i często sprawiają, że rozwód przebiega wybuchowo.

Rozpad, a w konsekwencji ustanie wspólnoty małżeńskiej oznacza, że konieczny będzie podział majątku małżonków nabytego w czasie trwania małżeństwa niezależnie od tego jak do nabycia składników doszło. Podziałowi podlegają, więc zarówno składniki majątku nabyte przez każdego z byłych małżonków, ale i te nabyte wspólnie.

Oczywiście, możliwe jest porozumienie i racjonalny podział majątku, ale najczęściej jest to przedmiotem sporu, który musi rozstrzygać sąd. Jako #adwokat namawiam do zgodnego podziału majątku, albowiem pozwala to uniknąć męczącego, często wieloletniego procesu i wielu stresów.

O podziale majątku mówimy również wtedy, gdy małżonkowie żyjący zgodnie postanowią z jakiegoś ważnego powodu rozdzielić majątek. Jest to często stosowane w sytuacjach, w których jeden z małżonków prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą. Intercyza, bo tak się nazywa ta procedura może być uzgodniona przed zawarciem małżeństwa, ale nic nie stoi na przeszkodzie temu, by małżeńska umowa majątkowa została spisana również po latach małżeństwa.

Jako #adwokat chcę podkreślić, że proces w sprawie podziału majątku potrafią ciągnąć się latami, bo strony nie mają woli odpuszczenia drobnych elementów, składników majątku, więc uzgodnienia trwają bardzo długo i często są torpedowane dla tak zwanej zasady. Poddaję jednocześnie pod rozwagę każdego powierzenie sprawy osobie trzeciej. #Adwokat nie jest zaangażowany emocjonalnie, a poszczególne przedmioty nie są dla niego związane z sentymentalnymi wspomnieniami, bo traktuje je wyłącznie jako pozycje listy składników majątku. Jednocześnie #adwokat posiadając wiedzę i doświadczenie nie będzie podatny na grę drugiej strony.