Spadł sniég. Nie lelekùjże z nym szëplowanim. Môsz nierëchòmòsc, môsz òbrzészk òdszëplowac dëptownik sprzëti ni.

Òdszëplëj, dôsz radã.

Nota bene, môsz taczi òbrzészk jakno gwëscëcel nierëchòmòcë. Skòpicą gwëscëcelów je dbë, co sygnie, czej piechtnicë ùdepcą stegnã w sniégù na deptownikù wkół nierëchòmòcë. To je czësto nieprôwda. Pòrządkòwé przepisë zòbòwiązëją gwëscëcelów nierëchòmòscë do ùsuwaniégò sniégù i topnicowi brëzgùlë z deptowników kòl jich nierëchòmòscë. Wëjątkã je òddzelenié deptownika pasã miesczi zeleni ôs ùplacowienié placów do pòstoju na deptownikù.

Nie migaj sã. Dôsz radã òdszëplowac przed wińdzenim do robòtë. Bôczë, że kòszt sztrôfë za zaniechanié òdszëplowiwaniégò je niewspółmierno nisczi w stosënkù do rokòmpensatów za wëpôdk na slësczim, zasniéżonym deptownikù.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz